Motokonfigurator kufrów
Dobierz kufer
Dobierz części

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności – serwisu www.akcesoriamotocyklowe.pl

Usługodawca Usługi:

M&M Motocykle spółka cywilna Marcin Ogorzałek, Michał Damasiewicz ul. Dojazdowa 18, 33-300 Nowy Sącz Nip. 734-31-78-907 Regon 120297323 M&M Motocykle zastrzega sobie prawo redagowania i dokonywania zmian w treści Polityki Prywatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że obowiązuje go aktualna Polityka Prywatności widoczna pod adresem www.akcesoriamotocyklowe.pl

Jeśli Użytkownik nie zgadza się z treścią niniejszej Polityki Prywatności proszony jest o opuszczenie serwisu www.akcesoriamotocyklowe.pl.


W celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez nas w serwisie, niezbędne wskazane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji w portalu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja umożliwi użytkownikowi zakup towarów i usług. Formularz zawiera szereg kategorii obejmujących między innymi dane pozwalające na określenie tożsamości użytkownika (dane osobowe). W celu świadczenia na rzecz użytkowników niektórych usług drogą elektroniczną na stronach Serwisu M&M Motocykle może zbierać i przetwarzać dane osobowe użytkowników w sposób inny niż rejestracja.

Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, jak również inne zebrane przez nas dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: „RODO”

Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona zabezpieczona baza danych. Dane będą przechowywane przez czas trwania umowy, czas  wykonywania obowiązków prawnych, czas wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, czas, w którym przepisy prawa nakazują M&M Motocykle przechowywać Państwa dane oraz do momentu wycofania przez Państwa zgody. Dostęp do danych osobowych posiadają jedynie upoważnieni pracownicy M&M Motocykle. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania zapewnia stosowany przez nas 128-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL.

M&M Motocykle jako administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo powierzenia przetwarzania tych danych innym podmiotom w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo także prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w jednostce jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@mm-moto.pl

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku

 M&M Motocykle nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika w związku z realizacją umowy sprzedaży towarów i usług i dostarczenia w określony przez Użytkownika sposób:

• IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, operator IdoSell Shop
• DHL Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wirażowa 37, 02-158 Warszawa, usługi kurierskie
• Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, usługi kurierskie
• general Logistics Systems Poland sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowie, ul Tęczowa 10, Głuchowo, 62-052 Komorniki, usługi kurierskie
• InPost S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, usługi kurierskie

lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

M&M Motocykle oświadcza, iż niezależnie od procedur rejestracji M&M Motocykle  gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną M&M Motocykle, usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywania ich do potrzeb Użytkownika.

Gdy użytkownik kontaktuje się z M&M Motocykle za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty elektronicznej, itp. przekazuje M&M Motocykleswoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, a M&M Motocykle będzie je przetwarzać zgodnie z celem ich przekazania przez Użytkownika w tym na warunkach not prawnych wskazanych pod formularzami.

Podczas wizyty użytkownika w serwisie automatycznie zbierane są dane dotyczące takiej wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czy też dane służące do lokalizacji geograficznej użytkownika, w celach technicznych, związanych z administracją serwerów portalu, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników.

Stosownie do zapisu art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji w tym w szczególności numeru IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 Skrypty statystyk

W kodzie stron serwisu są umieszczone skrypty statystyk oprogramowania google analytics pozwalające mierzyć ruch generowany na serwisie www.akcesoriamotocyklowe.pl

 Charakter prawny dokumentu

 1. Niniejszy dokument nie jest podstawą praw i obowiązków użytkowników serwisu www.akcesoriamotocyklowe.pl

 Sposób wykorzystywania danych

 1. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników w serwisie. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

 2. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

  a) udostępnianie serwisu www.akcesoriamotocyklowe.pl w sieci internet.

  b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

  - świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

  - obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

  - w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

  b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

  c) w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: a) ING Bank Śląski S.A. b) Twisto Polska sp. z o.o.

 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 2 Pani/Pana
  dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub
  kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  a) ING Bank Śląski S.A.
  b) Twisto Polska sp. z o.o.

 4. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego
  w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

 5. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu
  instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

 6. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników
  w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

 7. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana
  towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto" i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym
  prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o."
 8. W przypadku naruszenia prawa przez użytkownika, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, M&M Motocykle może udostępnić dane użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości takim jak sądy, prokuratury, policja i inne organy ścigania, a także uprawnionym osobom trzecim.

Formularz kontaktowy:

Wypełniając formularz kontaktowy, przyjmujesz do wiadomości, że twoje dane osobowe będą przetwarzane przez M&M Motocykle spółka cywilna Marcin Ogorzałek, Michał Damasiewicz ul. Dojazdowa 18, 33-300 Nowy Sącz Nip. 734-31-78-907 Regon 120297323 jako Administratora Danych Osobowych o ile nic innego nie wynika z kontekstu i treści wpisów w formularzu, dane osobowe wprowadzane przez formularz będą przetwarzane przez M&M Motocykle spółka cywilna Marcin Ogorzałek, Michał Damasiewicz w celu wystosowania odpowiedzi na zapytanie użytkownika oraz prowadzenie ewentualnej korespondencji. Wypełniając formularz przyjmuje do wiadomości, że:

 1. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla prowadzenia korespondencji,

 2. na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: M&M Motocykle spółka cywilna Marcin Ogorzałek, Michał Damasiewicz ul. Dojazdowa 18, 33-300 Nowy Sącz.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixelpixelpixel