Kiedy i Jaka – Części Mowy w Gramatyce Polskiej

Części mowy to grupy wyrazów w języku polskim podzielone pod względem ich znaczenia czy pytań, na które odpowiadają. Każda część mowy ma określone cechy i pełni konkretną funkcję w strukturze językowej. W języku polskim wyróżniamy 10 części mowy, dzielące się na odmienne i nieodmienne.

Odmienne części mowy to rzeczownik, przymiotnik, czasownik, liczebnik i zaimek. Rzeczownik odpowiada na pytania „kto?” i „co?”, przymiotnik na pytania „jaki?” i „jaka?”, czasownik na pytania „co robi?” i „co się dzieje?”, liczebnik na pytanie „ile?” oraz zaimek na pytania „kto?” i „co?” zamiast rzeczownika.

Nieodmienne części mowy to przysłówek, przyimek, spójnik, wykrzyknik i partykuła. Przysłówek odpowiada na pytanie „jak?”, przyimek określa relacje między innymi wyrazami, spójnik łączy zdania lub ich części, wykrzyknik wyraża emocje, natomiast partykuła pełni różne funkcje w zdaniu.

W dalszej części artykułu będziemy się bliżej przyglądać poszczególnym częściom mowy oraz ich roli w zdaniu. Zrozumienie morfologii i struktury języka polskiego jest kluczowe dla skutecznego porozumiewania się. Pozwala to na precyzyjne wyrażanie swoich myśli i budowanie poprawnych zdań.

Części mowy odmienne

Rzeczownik jest jednym z głównych rodzajów części mowy w gramatyce polskiej. Odpowiada on na pytania „kto?” i „co?”. Rzeczownik można odmieniać przez liczby i przypadki. Przykłady to np. książka, dom, siostra.

Przymiotnik to kolejna część mowy, która odnosi się do rzeczowników i odpowiada na pytania jakie?, jaka?, jakie?, czyj?, czyja?, czyje?, który?, która?, które?. Przymiotnik jest również odmieniany przez przypadki, liczby i rodzaje. Przykładami przymiotników są wielki, piękny, duży.

Czasownik jest częścią mowy, która odpowiada na pytania co robi?, co się z nim dzieje?, w jakim jest stanie?. Czasownik również jest odmieniany przez liczby i czasy. Przykłady to pisać, biegać, jeść.

Liczebniki służą do odpowiadania na pytania ile? i który z kolei?. Liczebniki nie są odmieniane przez przypadki, ale mogą mieć formy dla różnych liczb. Przykłady to jeden, pięć, dziesięć.

Zaimek to kolejna interesująca część mowy, która zastępuje inne części mowy i odpowiada na pytania, na które odpowiadają inne części mowy. Przykłady to ja, ty, on.

części mowy odmienne

Posiadanie wiedzy na temat odmiany części mowy odmiennych jest niezbędne, aby poprawnie formułować zdania i zrozumieć strukturę języka polskiego.

Części mowy nieodmienne

Przysłówek, przyimek, spójnik, wykrzyknik i partykuła to części mowy nieodmienne. Każda z tych kategorii pełni różne funkcje w zdaniu, dodając mu znaczenie i wyrażając emocje mówiącego.

Przysłówek

Przysłówek odpowiada na pytania „jaki?”, „jaka?”, „jakie?”, „gdzie?” i „kiedy?”. Stanowi dodatek do innego wyrazu, np. rzeczownika, przymiotnika lub czasownika. Przysłówki modyfikują te wyrazy, określając ich sposób, miejsce, czas lub stopień.

Przyimek

Przyimek łączy się z innymi częściami mowy i zmienia ich sens. Pełni funkcję składniową i nadaje zdaniu dodatkowe znaczenie, wyrażając relacje przestrzenne, czasowe, przyczynowe, celu czy sposobu.

Spójnik

Spójnik łączy zdania lub części zdań. Pełni ważną rolę w budowaniu logicznych związków między wyrażeniami, wpływając na zrozumienie przekazu. Wyróżniamy spójniki łączne, rozłączne, wynikowe, przeciwstawne i wyjaśniające.

Wykrzyknik

Wykrzyknik służy do wyrażania emocji mówiącego. Stosowany jest w zdaniach wykrzyknikowych, które mają na celu wyrażenie ekspresji, zaskoczenia, radości, smutku lub innych uczuć. Wykrzyknik przekazuje dodatkowe znaczenie do treści wypowiedzi.

Podobny post:   Wiek nastolatka – od ilu lat zaczyna się?

Partykuła

Partykuła to element, który uwydatnia lub wzmacnia wyrazy. Pełni funkcję emocjonalną, nadając zdaniu odpowiedni ton i nacechowanie. Partykuły często towarzyszą wyrazom oznaczającym stan lub uczucia.

Części mowy nieodmienne

Części zdania

W poprzednich sekcjach omówiliśmy odmienne i nieodmienne części mowy w języku polskim. Teraz skupimy się na częściach zdania, czyli elementach składowych zdań. Części zdania pozwalają nam na precyzyjne wyrażanie znaczenia i struktury naszych wypowiedzi. Zapoznajmy się bliżej z tymi kluczowymi elementami:

1. Podmiot

Podmiot jest jedną z najważniejszych części zdania. Odpowiada na pytanie „kto?” lub „co?” wykonuje czynność lub jest przedstawiony w zdaniu. Podmiot jest zawsze orzeczeniem czasownika. Na przykład:

Jasio je obiad.

W powyższym przykładzie „Jasio” jest podmiotem, ponieważ jest on osobą wykonującą czynność jedzenia obiadu.

2. Orzeczenie

Czasownik pełni rolę orzeczenia w zdaniu. To on informuje nas o czynności wykonywanej przez podmiot. Czasownik może być w formie osobowej. Przykład:

Jasio je obiad.

W powyższym przykładzie „je” jest orzeczeniem, ponieważ to ono wyraża czynność jedzenia, którą wykonuje podmiot „Jasio”.

3. Przydawka

Przydawka jest częścią zdania, która odnosi się do rzeczownika i określa go. Przydawka zawiera informacje dodatkowe na temat rzeczownika. Przykład:

Jasio je smaczny obiad.

W powyższym przykładzie „smaczny” jest przydawką, ponieważ określa ona rodzaj obiadu, jakim jest smaczny.

4. Dopełnienie

Dopełnienie stanowi określenie czasownika. Odpowiada na pytania „kogo?” lub „co?” dotyczące czynności wykonanej przez podmiot. Przykład:

Jasio je obiad codziennie.

W powyższym przykładzie „codziennie” jest dopełnieniem, ponieważ informuje nas o częstotliwości jedzenia obiadu przez podmiot „Jasio”.

5. Okolicznik

Okolicznik pełni rolę określenia czasownika. Odpowiada na pytania „jak?”, „gdzie?”, „kiedy?”, „dlaczego?” itp. Przykład:

Jasio je obiad w domu.

W powyższym przykładzie „w domu” jest okolicznikiem, ponieważ informuje nas o miejscu, gdzie podmiot „Jasio” spożywa obiad.

Te części zdania są niezwykle ważne dla konstrukcji i zrozumienia struktury zdania w języku polskim. Teraz, gdy mamy solidne podstawy dotyczące części mowy i części zdania, przechodzimy do szczegółowego omówienia odmiennej części mowy – rzeczownika.

części zdania

Odmienna część mowy – Rzeczownik

Rzeczownik jest jedną z odmiennych części mowy w gramatyce polskiej. Pełni funkcję odpowiadania na pytania „kto?” i „co?”, a więc określa osobę, zwierzę, przedmiot lub pojęcie.

Rzeczowniki posiadają różne formy odmiany, które zależą od liczby (pojedyncza i mnoga) oraz przypadków (mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik, wołacz). Ta odmiana rzeczowników nazywana jest deklinacją.

Kolejną cechą charakterystyczną rzeczowników jest rodzaj gramatyczny. Rzeczowniki występują w dwóch rodzajach w liczbie pojedynczej: męskim, żeńskim i nijakim oraz w dwóch rodzajach w liczbie mnogiej: męskoosobowy, niemęskoosobowy.

Poniżej przedstawiamy tabelę, która ilustruje przykładową deklinację rzeczownika w różnych przypadkach:

Przykładowy Rzeczownik Mianownik Dopełniacz Celownik Biernik Narzędnik Miejscownik Wołacz
ręka ręka ręki ręce rękę ręką ręce o ręko!
zeszyt zeszyt zeszytu zeszytowi zeszyt zeszytem w zeszycie o zeszycie!
kwiat kwiat kwiatu kwiatowi kwiat kwiatem w kwiecie o kwiata!

Warto również wspomnieć o rzeczownikach nieodmiennych – posiadają one zawsze tę samą formę we wszystkich przypadkach. Przykładem takiego rzeczownika jest „muzeum”.

Dobrze zapamiętać:

 • Rzeczownik jest odmienną częścią mowy.
 • Rzeczowniki odmieniają się przez liczby (pojedyncza i mnoga) oraz przypadki.
 • Rzeczowniki posiadają rodzaj gramatyczny.
 • Istnieją również rzeczowniki nieodmienne, które mają zawsze taką samą formę.

odmienna część mowy - rzeczownik

Odmienna część mowy – Przymiotnik

Przymiotnik to odmienna część mowy, która pełni funkcję opisową i odpowiada na pytania jakiego, jakiej, jakiego, czyjego, czyjej, czyjego, którego, której, których. Odmienia się przez liczby, przypadki i rodzaje, aby pasować gramatycznie do innych wyrazów w zdaniu.

Przymiotniki mogą również być stopniowane, co oznacza, że można wyrażać różne poziomy intensywności cech. Stopniowanie przymiotników odbywa się w trzech stopniach: stopniu równym, wyższym i najwyższym. Stopniowanie jest ważne, gdy chcemy porównywać różne rzeczy, opisywać je bardziej precyzyjnie lub wyrażać subtelne różnice.

Stopniowanie przymiotników

Stopniowanie przymiotników pozwala nam wyrazić różne poziomy intensywności cech. Oto przykłady stopniowania przymiotnika „duży”:

Stopień Przymiotnik
Równy duży
Wyższy większy
Najwyższy największy

Odmiana przymiotników

Przymiotniki odmieniają się przez liczby (pojedynczą i mnogą), przypadki (mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik, wołacz) oraz rodzaje (męski, żeński, nijaki).

Oto przykład odmiany przymiotnika „piękny” w liczbie pojedynczej przez przypadki i rodzaje:

Rodzaj Przypadek
Mianownik Dopełniacz Celownik Biernik Narzędnik Miejscownik Wołacz
Męski piękny pięknego pięknemu pięknego pięknym pięknym piękny
Żeński piękna pięknej pięknej piękną piękną pięknej piękna
Nijaki piękne pięknego pięknemu piękne pięknym pięknym piękne
Podobny post:   Parys Romeo i Julia - Nieznane Fakty i Analiza

Przykłady przymiotników

Oto kilka przykładów przymiotników w różnych stopniach:

 • dobry – lepszy – najlepszy
 • słodki – słodszy – najsłodszy
 • mały – mniejszy – najmniejszy
 • wysoki – wyższy – najwyższy

Odmienna część mowy – Czasownik

Czasownik to kluczowa część mowy w języku polskim. Odpowiada na pytania „co robi?”, „co się z nim dzieje?” oraz „w jakim jest stanie?”. Czasowniki odmieniają się przez liczby (pojedynczą i mnogą) oraz czasy (przeszły, teraźniejszy, przyszły). Dodatkowo, występują w trzech trybach: oznajmującym, rozkazującym i przypuszczającym.

Podczas nauki polskiego ważne jest zapoznanie się z odmianami czasowników. Liczby dotyczą zmiany formy w zależności od tego, czy mówimy o jednej osobie czy wielu osobach. Czasy, takie jak przeszły, teraźniejszy i przyszły, określają, kiedy dana czynność się wydarza. Tryby czasowników są związane z różnymi funkcjami językowymi, takimi jak informowanie, nakazywanie lub wyrażanie przypuszczeń.

Odmienne części mowy – czasowniki są podzielone na dwa rodzaje, dokonane i niedokonane. Czasowniki dokonane odnoszą się do czynności zakończonych, które wydarzyły się już w przeszłości. Z kolei czasowniki niedokonane opisują czynności trwające, które mogą mieć miejsce w przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości.

Przykładowe czasowniki:

 • robić
 • pisać
 • grać
 • czytać

Wraz z poznawaniem różnych czasowników powinieneś również zapoznać się z różnymi formami czasowników, takimi jak tryb rozkazujący czy przypuszczający. To pomoże Ci skutecznie komunikować się w języku polskim.

Odmienna część mowy – Liczebnik

W dzisiejszej sekcji omówimy liczebniki, które są odmienną częścią mowy. Liczebniki odpowiadają na pytania „ile?” i „który z kolei?”. Dzielimy je na dwie kategorie: główne, które wyrażają konkretną liczbę, oraz porządkowe, które określają kolejność.

Główne liczebniki

Główne liczebniki to liczby, które wyrażają konkretną ilość. Mogą być używane zarówno do określania ilości przedmiotów, jak i czasu, daty czy wieku. Oto niektóre przykłady głównych liczebników:

 • Jeden
 • Dwa
 • Pięćdziesiąt
 • Sto
 • Tysiąc
 • Million

Porządkowe liczebniki

Porządkowe liczebniki służą do określania kolejności w jakiej coś występuje. Używamy ich, kiedy chcemy podać pozycję czegoś w sekwencji lub hierarchii. Oto przykłady porządkowych liczebników:

 • Pierwszy
 • Drugi
 • Trzeci
 • Dwudziesty
 • Setny
 • Tysięczny

Teraz, gdy wiemy już, czym są główne i porządkowe liczebniki, możemy zastosować je w praktyce, aby dokładnie wyrazić ilość i kolejność w naszych zdaniach. Pamiętajmy jednak, że liczebniki mogą mieć różne formy zależnie od przypadku, rodzaju i liczby występującego rzeczownika. Dlatego warto przyswoić sobie zasady fleksji liczebników, aby uniknąć błędów gramatycznych.

Odmienna część mowy – Zaimek

Zaimek to odmienna część mowy, która pełni rolę zastępowania innych wyrazów, takich jak rzeczownik, przymiotnik, liczebnik i przysłówek. Zaimek stanowi skrótową i bardziej elastyczną opcję w porównaniu do pełnych wyrazów, umożliwiając wyrażenie się bardziej zwięźle i precyzyjnie.

Zaimek może być używany do określania osób, miejsc, rzeczy, zwierząt oraz zastępowania czasowników, przysłówków i przymiotników. Jest to powszechnie stosowany i niezwykle przydatny element w języku polskim, który umożliwia skrócenie i uproszczenie konstrukcji zdania.

Przykłady zaimeków to: ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one, ten, tamten, każdy, żaden, kto, co, który, jaki, ile, gdzie, dlaczego oraz wiele innych.

Przykładowe pytania, na które zaimek odpowiada, to: Kto? Co? Jaki? Ile? Gdzie? Dlaczego? Za pomocą tych pytań można precyzyjnie zastąpić odpowiednie części mowy i zbudować klarowne zdania.

Przykłady użycia zaimeków:

„Ona jest piękna” – „Ona jest piękna” może być zastąpione przez „Ona jest piękna”.

„Czytam ciekawą książkę” – „Czytam ciekawą książkę” może być zastąpione przez „Czytam ją”.

Korzystanie z zaimeków przyspiesza czytanie i prowadzenie rozmów, umożliwiając skupienie się na istotnych informacjach. Zaimek jest niezwykle elastycznym narzędziem, które usprawnia komunikację i ułatwia porozumienie.

Warto zrozumieć, jak zaimek pełni rolę w zdaniach i jakie pytania zastępuje. Wykorzystanie zaimeków może znacząco ułatwić naukę i zastosowanie gramatyki polskiej w praktyce.

Nieodmienna część mowy – Przysłówek

Przysłówek jest nieodmienną częścią mowy, która pełni istotną rolę w języku polskim. Odpowiada on na pytania „jaki?”, „jaka?”, „jakie?”, „gdzie?” i „kiedy?”. Przysłówki są używane do określania sposobu działania, czasu, miejsca, stopnia, jakości itp. Przykładowe pytania, na które przysłówek odpowiada:

 • Jaką drogą? (Przez las, na wprost)
 • Kiedy? (Dziś, jutro, rano)
 • Jak często? (Czasami, zawsze, często)
 • W jaki sposób? (Ostro, cicho, delikatnie)
 • Z jakiej okazji? (Z okazji urodzin, z przyjemnością)
Podobny post:   Jak Obracać Przedmioty w The Sims 4 - Poradnik

Jedną z cech przysłówków jest ich zdolność do stopniowania. Oznacza to, że możemy wyrażać różne stopnie intensywności lub porównania przy użyciu przysłówków. Stopniowanie przysłówków odbywa się zwykle poprzez dodanie końcówki -ej lub -iej do formy podstawowej. Przykładowo, przysłówek „szybko” może być stopniowany jako „szybko”, „szybciej” lub „najszybciej”.

Przysłówki są ważnym elementem języka polskiego, który umożliwia precyzyjne wyrażenie czasu, miejsca i sposobu. Ich odpowiednie użycie wpływa na klarowność komunikacji i bogactwo wyrazowe. Opanowanie różnych rodzajów przysłówków oraz umiejętność ich stopniowania pozwoli na bardziej zróżnicowane i precyzyjne wyrażanie znaczenia w zdaniach.

Nieodmienna część mowy – Pozostałe

W poprzednich sekcjach omówiliśmy odmienne części mowy, takie jak rzeczownik, przymiotnik, czasownik, liczebnik i zaimek. Teraz skupimy się na nieodmiennej części mowy, czyli przyimkach, spójnikach, wykrzyknikach i partykułach.

Przyimek

Przyimek jest nieodmienną częścią mowy, która łączy się z innymi wyrazami w zdaniu i określa ich relacje przestrzenne, czasowe, przyczynowe lub logiczne. Przykłady przyimków to: w, na, pod, przez, przed, za.

Spójnik

Spójnik to wyraz, który służy do łączenia dwóch zdaniach lub części zdań. Spójniki umożliwiają tworzenie złożonych i złożono-złożonych zdań. Przykłady spójników to: i, lub, ale, gdy, bo.

Wykrzyknik

Wykrzyknik to znak interpunkcyjny służący do wyrażania emocji, zdumienia, radości lub gniewu. Zwykle występuje na końcu zdania i poprzedza go wykrzyknik (np. O nie!, Hurra!).

Partykuła

Partykuła to nieodmienny wyraz, który pełni funkcję intonacyjną lub posiada znaczenie wzmacniające. Często występuje w połączeniu z innymi wyrazami, nadając im dodatkowy nacisk lub dynamikę.

Przyimek Spójnik Wykrzyknik Partykuła
w i o nie! już
na ale ach! tylko
przez czy ej więcej

Przyimki, spójniki, wykrzykniki i partykuły są nieodłączną częścią języka polskiego, umożliwiając nam wyrażanie precyzyjnych znaczeń, łączenie zdań oraz wyrażanie emocji. Pamiętajmy o ich roli i odpowiednim zastosowaniu podczas komunikacji.

Wniosek

Części mowy w języku polskim są niezwykle istotne dla budowania jasnych przekazów i ułatwiania komunikacji. Znajomość tych części mowy pozwala nam skuteczniej wyrażać nasze myśli i przekazywać intencje. Odmienne części mowy, takie jak rzeczownik, przymiotnik, czasownik, liczebnik i zaimek, odmieniają się przez liczby, przypadki, rodzaje i inne cechy gramatyczne, co wpływa na budowę zdania. To kluczowe dla poprawnego i zrozumiałego komunikowania się w języku polskim.

Nieodmienne części mowy, takie jak przysłówek, przyimek, spójnik, wykrzyknik i partykuła, są niezmienne i zawsze mają tę samą formę. Choć nieodmienne części mowy nie wymagają takiej samej konkretności w budowie zdania, są niezwykle ważne dla wyrażania kontekstu, nastroju i relacji między innymi wyrazami. Ich właściwe stosowanie ułatwia czytanie ze zrozumieniem i precyzyjne oddawanie naszych intencji.

Znajomość części mowy jest kluczowym aspektem w behawioralnej lingwistyce, gdyż wpływa na naszą zdolność do konstruktywnej i precyzyjnej komunikacji. Opanowanie tych podstawowych kategorii pozwoli nam skuteczniej budować zdania, tworzyć poprawne kompozycje tekstowe oraz lepiej rozumieć treści czytane lub słuchane w języku polskim. Dlatego warto poświęcić czas na naukę i zrozumienie części mowy w języku polskim, aby nasza komunikacja była jeszcze bardziej precyzyjna i efektywna.

FAQ

Co to są części mowy?

Części mowy to grupy wyrazów w języku polskim podzielone pod względem ich znaczenia czy pytań, na które odpowiadają. Każda część mowy ma określone cechy i pełni konkretną funkcję w strukturze językowej.

Jakie są odmienne części mowy?

Odmienne części mowy to rzeczownik, przymiotnik, czasownik, liczebnik i zaimek.

Jakie są nieodmienne części mowy?

Nieodmienne części mowy to przysłówek, przyimek, spójnik, wykrzyknik i partykuła.

Jakie są części zdania?

Części zdania to podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie i okolicznik.

Co to jest rzeczownik?

Rzeczownik to część mowy odpowiadająca na pytania „kto?” i „co?”. Odmienia się przez liczby i przypadki.

Jakie są cechy rzeczownika?

Rzeczowniki odmieniają się przez liczby (pojedyncza i mnoga) oraz przypadki. Posiadają także rodzaj gramatyczny, występujący w liczbie pojedynczej (męski, żeński, nijaki) i liczbie mnogiej (męskoosobowy, niemęskoosobowy).

Co to jest przymiotnik?

Przymiotnik to część mowy odpowiadająca na pytania „jaki?”, „jaka?”, „jakie?”, „czyj?”, „czyja?”, „czyje?”, „który?”, „która?”, „które?”. Odmienia się przez liczby, przypadki i rodzaje.

Co to jest czasownik?

Czasownik to część mowy odpowiadająca na pytania „co robi?”, „co się z nim dzieje?”, „w jakim jest stanie?”. Odmienia się przez liczby i czasy.

Co to jest liczebnik?

Liczebnik to część mowy odpowiadająca na pytania „ile?” i „który z kolei?”. Liczebniki dzielą się na główne (wyrażające liczbę) i porządkowe (określające kolejność).

Co to jest zaimek?

Zaimek to część mowy, która zastępuje inne wyrazy takie jak rzeczownik, przymiotnik, liczebnik i przysłówek. Zaimek odpowiada na pytania tych części mowy, które zastępuje.

Co to jest przysłówek?

Przysłówek to część mowy odpowiadająca na pytania „jaki?”, „jaka?”, „jakie?”, „gdzie?” i „kiedy?”. Przysłówki można też stopniować.

Jakie są pozostałe nieodmienne części mowy?

Pozostałe nieodmienne części mowy to przyimek, spójnik, wykrzyknik i partykuła.

Dlaczego znajomość części mowy jest ważna w języku polskim?

Części mowy w języku polskim są kluczowe dla budowania jasnych przekazów i ułatwiają komunikację.