Co to jest porównanie? Zrozumienie pojęcia

Porównanie to zestawienie dwóch przedmiotów lub zjawisk, wskazujące na ich podobieństwo za pomocą słów jak, jakby, na podobieństwo. Porównania mają różne cechy, takie jak budowa, tertium comparationis, figura retoryczna i zastosowanie w języku potocznym i literaturze.

Podstawowe informacje

 • Porównanie to zestawienie dwóch przedmiotów lub zjawisk.
 • Porównania wskazują na ich podobieństwo.
 • Wyrażenia używane w porównaniach to m.in. jak, jakby, na podobieństwo.
 • Porównania mają swoje cechy, takie jak budowa, tertium comparationis, figura retoryczna.
 • Zastosowanie porównań występuje zarówno w języku potocznym, jak i w literaturze.

Definicja porównania

Porównanie to dwuczłonowa konstrukcja semantyczna, która ma na celu uwydatnienie cech porównywanego przedmiotu lub zjawiska poprzez wskazanie na jego podobieństwo do innego przedmiotu lub zjawiska. Jest to bardzo popularna figura retoryczna stosowana zarówno w literaturze, jak i w języku potocznym. Porównanie często używa charakterystycznych wyrażeń jako łączników, takich jak „jak”, „jakby” czy „na podobieństwo”. Przykładowo, możemy powiedzieć: „Jego oczy błyszczały jak diamenty” lub „Dzień był zachmurzony, a na niebie unoszyły się chmury jak olbrzymie waty cukrowe”.

Porównanie pozwala na bardziej plastyczną i bardziej sugestywną ekspresję i jest często stosowane w tworzeniu obrazowych opisów czy wyrazistych metafor. Poprzez zestawianie dwóch różnych obiektów lub zjawisk, porównanie pomaga czytelnikowi lub słuchaczowi lepiej zrozumieć, wyobrazić sobie lub poczuć przedstawiane treści. Dzięki temu, teksty czy wypowiedzi z użyciem porównań są bardziej atrakcyjne i wywołują silniejsze emocje.

Oto kilka cech charakterystycznych porównania:

 • Uwydatnienie cech: Porównanie pozwala na wyróżnienie pewnych cech porównywanego przedmiotu lub zjawiska poprzez odniesienie ich do innego obiektu lub zjawiska.
 • Zestawienie dwóch elementów: Porównanie zawsze opiera się na zestawieniu dwóch elementów, którymi mogą być przedmioty fizyczne, idee, emocje itp.
 • Wykorzystanie łączników: Porównanie korzysta z charakterystycznych wyrażeń, takich jak „jak”, „jakby”, „na podobieństwo”, aby zaznaczyć, że zachodzi porównanie.
 • Ekspresja i piękno języka: Porównanie wzbogaca teksty i wypowiedzi, nadaje im wyrazistość, plastyczność i poezję. Stwarza nowatorskie i oryginalne sposoby przedstawiania rzeczywistości.
Cecha Opis
Uwydatnienie cech Porównanie pomaga wyróżnić pewne cechy porównywanego przedmiotu lub zjawiska poprzez ich zestawienie z innym obiektem lub zjawiskiem.
Zestawienie dwóch elementów Porównanie opiera się na zestawieniu dwóch elementów, które mogą być różnymi przedmiotami fizycznymi, ideami lub emocjami.
Wykorzystanie łączników Porównanie korzysta z charakterystycznych wyrażeń takich jak „jak”, „jakby”, „na podobieństwo” w celu zasygnalizowania, że zachodzi porównanie.
Ekspresja i piękno języka Porównanie wzbogaca teksty i wypowiedzi, nadaje im wyrazistość, plastyczność i poezję, tworząc oryginalne sposoby przedstawiania rzeczywistości.

Budowa porównania

Porównanie jest dwuczłonową konstrukcją semantyczną, która składa się z dwóch członów: comparandum i comparansu. Comparandum to przedmiot lub zjawisko, które jest porównywane, natomiast comparans to przedmiot lub zjawisko, z którym jest porównywane. Budowa porównania, choć prosta, pełni kluczową rolę w zrozumieniu i stosowaniu tej figury retorycznej.

Comparandum, czyli element porównywany, jest kontekstową podstawą porównania. Może to być osoba, przedmiot, zjawisko czy ideia, której cechy, właściwości lub działania mają być wskazane za pomocą porównania. Comparans, czyli przedmiot lub zjawisko odniesienia, służy jako wzorzec, z którym comparandum jest zestawiane w celu wydobycia podobieństw.

Człony porównania

Porównanie składa się z dwóch głównych członów:

 1. Comparandum: Element porównywany, będący kontekstową podstawą porównania.
 2. Comparans: Przedmiot lub zjawisko odniesienia, służący jako wzorzec do zestawienia i wydobycia podobieństw.

Budowa porównania pozwala na ukazanie podobieństw między dwoma różnymi bytami, zjawiskami lub ideami poprzez wskazanie na cechy wspólne. Porównanie jest silnym narzędziem w literaturze, poezji i codziennym języku, które pomaga w tworzeniu obrazowych i sugestywnych wypowiedzi.

„Porównanie to most, który łączy dwie idee, wnosząc do naszych umysłów nowe blaski, nieosiągalne dla naszych wzroków. Zostaje nam oddane jedynie to, co podobne między dwoma obiektami, nie ich różnicę; jest nie tylko to, co jest piękne, ale także to, co jest zrozumiałe. Poprzez doświadczenie przekształcamy obie rzeczy, aby zrozumieć jedną z nich poprzez drugą.”

— Johann Wolfgang von Goethe

budowa porównania

Budowa porównania jest kluczowym elementem jego skuteczności i zrozumienia. Poprzez odpowiednie zestawienie comparandum i comparansu, można wydobyć istotne podobieństwa i wzbogacić przekaz. Porównania są nie tylko często stosowane w literaturze, ale również w reklamie, w mediach społecznościowych i w języku potocznym, nadając wypowiedziom dodatkową siłę werbalną.

Podobny post:   Czy drewno przewodzi prąd? Odpowiadamy ekspertami!

Porównanie jako figura retoryczna

Porównanie jest uznawane za odmianę metafory w retoryce. Jest używane do uwypuklenia wyższości i ważności danej tezy. Porównanie jest jedną z wielu figur retorycznych używanych do wzmacniania przekazu i budzenia skojarzeń.

Porównanie jest potężnym narzędziem językowym, które pozwala nam oddać znaczenie i sugestię w sposób bardziej obrazowy. Dzięki porównaniu możemy przedstawić abstrakcyjne koncepty w sposób konkretny i zrozumiały dla odbiorcy. To figura retoryczna, która nie tylko wzbogaca nasze wypowiedzi, ale także sprawia, że są bardziej interesujące i pamiętne.

Porównanie jako figura retoryczna ma wiele zastosowań zarówno w literaturze, jak i w codziennym języku. W literaturze, porównania są często używane do opisywania postaci, miejsc, emocji i atmosfery. Przykładem może być zdanie z powieści „Cierpienia młodego Wertera” Johannesa Goethego: „Jego serce jest jak kamień”. To porównanie wskazuje na trudność w dotarciu do serca tej osoby, sugerując, że jest ono nieprzeniknione i zimne.

W języku potocznym porównania są stosowane w różnych kontekstach, aby lepiej zrozumieć i opisać świat wokół nas. Na przykład, możemy powiedzieć „Być ciekawym świata to jak być pieszo po nieodkrytej wyspie”. To porównanie pomaga nam zobrazować naszą ciekawość jako coś nieograniczonego i pełnego niespodzianek.

Porównanie a metafora

Mimo że porównanie jest odmianą metafory, istnieje pewna subtelna różnica między tymi dwoma figurami retorycznymi. W porównaniu, składniki porównania są wyraźnie oddzielone, używając słów jak, jakby, na podobieństwo. Natomiast w metaforze, porównanie jest bardziej bezpośrednie i nie używa takich wyrażeń.

Porównanie jako figura retoryczna ma duże znaczenie w tworzeniu wyrazistych i sugestywnych wypowiedzi. Używając porównań, możemy wzbogacić naszą komunikację, przekazywać głębokie emocje i wywoływać silne obrazy w umyśle odbiorcy.

porównanie jako figura retoryczna

Porównanie jako środek stylistyczny

Porównanie, będące figuą retoryczną, pełni również rolę środka stylistycznego, który przyczynia się do stworzenia bardziej sugestywnego i plastycznego obrazu w tekście. Jest to technika językowa, która ma na celu wyrażenie czegoś w oryginalny sposób i przyciągnięcie uwagi odbiorcy. Porównanie znajduje zastosowanie nie tylko w literaturze, ale także w codziennym języku, umożliwiając nam wyrażenie się w sposób niekonwencjonalny, poetycki.

Porównanie w poezji

Porównanie jest szczególnie powszechne w poezji, gdzie buduje atmosferę, nadaje obrazowi większą intensywność i wywołuje emocje u czytelnika. Jest wykorzystywane do tworzenia ukazujących się przed oczami słuchacza obrazów, które ułatwiają zrozumienie, przekazanie autora, a także nawiązują do własnych doświadczeń czytelnika.

Przykład użycia porównania w poezji:

„Twoje oczy, jak diamenty, świecą jak gwiazdy na nocnym niebie.”

Porównanie w poezji pozwala na korzystanie z bogatej gamy wyszukanych, metaforycznych porównań, które wzbogacają utwór i nadają mu głębię. Jest to jeden z najważniejszych środków wyrazu w poezji, a umiejętne używanie porównań sprawia, że tekst staje się bardziej barwny i sugestywny.

porównanie jako środek stylistyczny

Porównanie w poezji pozwala na tworzenie obrazów pełnych emocji i piękna. Poprzez ukazywanie podobieństw między różnymi rzeczami, porównanie nadaje poezji oryginalność i unikalność.

Porównanie jako środek stylistyczny Porównanie w poezji
Stosowane w różnych gatunkach tekstowych Powszechne w poezji
Tworzy plastyczne obrazy w tekście Wzbogaca utwór i nadaje mu głębię
Przyciąga uwagę odbiorcy Wzbudza emocje i nawiązuje do własnych doświadczeń czytelnika
Używane w języku potocznym i literaturze Tworzy obrazy pełne emocji i piękna

Cele lekcji o porównaniu

Na lekcji o porównaniu skupiamy się na osiągnięciu konkretnych celów, które będą wspierać naukę o porównaniu. W ramach lekcji, uczniowie poznają defincję porównania oraz zrozumieją jego celowe wykorzystanie w tekstach literackich oraz w języku potocznym.

Uczniowie będą także uczyć się wyszukiwać porównania w tekście, analizować ich znaczenie oraz tworzyć własne wypowiedzi, wykorzystując porównania. Przez to, będą rozwijać umiejętności czytania ze zrozumieniem, interpretacji oraz twórczego pisania.

W trakcie lekcji przyjrzymy się różnym aspektom porównania, aby uczniowie zdobyli pełne i wszechstronne zrozumienie tego środka stylistycznego. Oprócz tego, będą mieli okazję pracować w grupach, dzieląc się swoimi obserwacjami i tworząc teksty, które wykorzystują porównania w oryginalny sposób.

Lekcja o porównaniu dostarczy uczniom narzędzi potrzebnych do efektywnego korzystania z tej figury retorycznej w codziennej komunikacji. Poprzez praktyczne zadania i przykłady, nauczyciel będzie wspierać uczniów w rozwijaniu ich umiejętności językowych oraz kreatywnego myślenia.

„Porównanie jest jak lusterko, które odsłania nam nieznane.” – Mitch Albom

Utrwalenie umiejętności porównywania i zrozumienie jego roli w języku to kluczowe cele lekcji o porównaniu. Dzięki temu, uczniowie będą w stanie widzieć subtelne związki między różnymi przedmiotami i zjawiskami, co wpłynie pozytywnie na ich zdolność do wyrażania się poprzez wyraziste i sugestywne porównania.

Podobny post:   Ile kasy za czerwony pasek od rodziców - sprawdź kwoty!

Cele lekcji o porównaniu

Faza przygotowawcza

Nauczyciel rozpoczyna lekcję od prośby do uczniów o zastanowienie się nad najbardziej niezwykłymi kształtami chmur, które widzieli w swoim życiu. Następnie czyta wiersz o porównaniu, który ma za zadanie wzbudzić w uczniach zainteresowanie tematem porównania.

Najbardziej niezwykłymi chmurami jakie widziałem
Były białe filiżanki pływające na błękicie nieba
Miękkie i puchate, jakby wiatr je delikatnie gładził
Przyglądałem się im przez okno, z wrażeniem zachwytu.

Podobne do filiżanek chmury rozciągały się na horyzoncie
Wielkie, ciemne i majestatyczne, jak posągi wśród chmur
Ich kształty były tak niesamowite, że aż trudno było uwierzyć
Że to tylko woda w powietrzu, malowane na nieboskłonie.

Jak tęcza na deszczowym niebie, chmury przyodziewały barwy
Od błękitu jasnego do odcieni szarości i bieli
Wszystkie przepiękne w swojej różnorodności i magii
Chciałem je dotknąć, ale pozostały nieuchwytne i odległe.

Wiersz o porównaniu, który został przeczytany na lekcji, jest napisany w sposób, który pobudza wyobraźnię uczniów. Porównuje on chmury do filiżanek i rzeźb, aby pokazać różnorodność ich kształtów, barw i tekstur. Ten wiersz ma na celu zainteresowanie uczniów tematem porównania i zachęcenie ich do aktywnego uczestnictwa w lekcji.

Faza realizacyjna

W trakcie fazy realizacyjnej lekcji porównania, uczniowie mają okazję analizować wiersz, wskazywać cechy opisane w tekście oraz tworzyć ilustracje do niego. Ta praktyczna część lekcji umożliwia uczniom głębsze zrozumienie porównania poprzez konkretne zadania.

Pierwszym zadaniem jest analiza wiersza i wskazanie cech, które zostały opisane w tekście. Uczniowie mają szansę odkryć różne porównania użyte przez autora i zauważyć, jak te porównania wpływają na treść i odbiór tekstu.

Przykładowo, wiersz może zawierać porównanie „cicho jak mysz”. Uczniowie powinni zauważyć, że autor użył tego porównania, aby opisać bardzo cichą sytuację.

Po zidentyfikowaniu cech porównanych w wierszu, uczniowie przechodzą do tworzenia ilustracji, które obrazują porównania. Mogą to być rysunki, kolory lub inne formy wizualne, które nawiązują do treści wiersza.

Kolejnym krokiem w fazie realizacyjnej jest omówienie pojęcia porównania. Nauczyciel udziela wyjaśnień na temat budowy i zastosowania porównań w języku. W ten sposób uczniowie otrzymują pełniejsze zrozumienie znaczenia porównania i jak można go używać w różnych kontekstach.

Po wyjaśnieniach teoretycznych uczniowie wykonują praktyczne ćwiczenia w zeszycie. Mogą to być kreatywne zadania polegające na tworzeniu własnych porównań przy użyciu wybranych wyrazów lub analiza innych tekstów pod kątem zawartych w nich porównań. To daje im okazję do praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej podczas lekcji.

Zadania praktyczne na lekcji porównania

Zadanie Opis
Twórz porównania Utwórz własne porównania z wybranymi wyrazami. Zwróć uwagę na ich trafność i efekt obrazowy.
Analiza tekstu Wybierz inny tekst (np. wiersz, fragment powieści) i zidentyfikuj w nim porównania. Oceń, jak porównania wpływają na odbiór tekstu.

Faza podsumowująca

Podczas fazy podsumowującej nauczyciel sprawdza, jakie wiadomości uczniowie zapamiętali na temat porównania i podsumowuje treść lekcji. To ważny moment, który pozwala uczniom utrwalić zdobytą wiedzę i przeanalizować kluczowe zagadnienia.

Przypomnijmy sobie, czym jest porównanie. To figura retoryczna, polegająca na zestawieniu dwóch przedmiotów lub zjawisk w celu wskazania ich podobieństwa. Porównanie używa słów jak, jakby, na podobieństwo, aby wyrazić podobieństwo między dwoma elementami.

Nauczyciel zachęca uczniów do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat porównania i skupia się na wyjaśnieniu ewentualnych niejasności. Powtarza również kluczowe terminy i definicje, aby uczniowie mieli pewność, że dobrze rozumieją materiał.

Zadanie domowe

Podczas podsumowania lekcji uczniowie otrzymują zadanie domowe, mające na celu rozwinięcie kreatywnego myślenia i umiejętności stosowania porównań. Ich zadaniem będzie wymyślenie ciekawych porównań z wybranymi wyrazami. Mogą skorzystać z różnych narzędzi, takich jak słowniki synonimów, aby poszerzyć swój zasób porównań i odkryć nowe sposoby wyrażania się.

Aby zachęcić uczniów do wykorzystania wyobraźni i kreatywności, nauczyciel może przedstawić kilka przykładów porównań i poprosić uczniów o stworzenie własnych. To pomoże uczniom zrozumieć, jak porównania mogą nadać opisom i wypowiedziom większą plastyczność i wyrazistość.

Podsumowanie lekcji porównania

Podsumowując, lekcja porównania była okazją dla uczniów do zgłębienia tej figury retorycznej i jej zastosowań. Uczniowie zdobyli wiedzę na temat definicji porównania, jego cech i budowy. Nauczyli się rozpoznawać porównania w tekście oraz tworzyć własne, nadając swoim wypowiedziom większą siłę wyrazu.

W ramach zadania domowego, uczniowie będą mieli okazję rozwijać swoje umiejętności w zakresie kreatywnego pisania i posługiwania się porównaniami. To cenne narzędzie komunikacji, które mogą wykorzystać zarówno w swoich codziennych wypowiedziach, jak i w twórczości pisarskiej.

Wiadomości na temat porównania Poziom zrozumienia
Definicja porównania Wysoki
Budowa porównania Średni
Zastosowanie porównania Średni
Cechy porównania Wysoki
Podobny post:   Jak Zrobić Kolor Czerwony - Twój Poradnik Krok po Kroku

Czas trwania lekcji o porównaniu

Lekcja porównania trwa 2 x 45 minut, zgodnie z planem opisanym w sekcji „Faza przygotowawcza” i „Faza realizacyjna”.

Uwagi do scenariusza lekcji porównania

Scenariusz lekcji porównania został przetestowany w czterech klasach czwartych i przyniósł pozytywne rezultaty. Był dostosowany do różnych grup uczniów, w tym uczniów obcojęzycznych lub z trudnościami w pisaniu. Dzięki elastycznemu podejściu do nauczania, można było uwzględnić indywidualne potrzeby uczniów i stworzyć atmosferę sprzyjającą aktywnemu udziałowi w lekcji.

Jedną z ważnych uwag do planu lekcji porównania jest konieczność dostosowania jej trudności do poziomu uczniów. W przypadku grupy obcojęzycznej, można wprowadzić dodatkowe ćwiczenia słownictwa, które przyczynią się do lepszego zrozumienia materiału. Ważne jest również wykorzystanie różnych strategii nauczania, takich jak praca w parach czy grupach, aby umożliwić uczniom aktywne uczestnictwo i wymianę pomysłów.

Celne dobranie materiałów i różnorodność metod nauczania są kluczowe dla skutecznej lekcji porównania.

Ważne jest również uwzględnienie potrzeby dostosowania tempa lekcji do tempa pracy grupy. Niektóre grupy mogą potrzebować więcej czasu na zrozumienie pojęcia porównania i wykorzystanie go w praktyce. Innymi słowy, warto być elastycznym i gotowym do dostosowania planu w trakcie lekcji, aby zapewnić optymalną efektywność nauki.

Scenariusz lekcji porównania obejmuje również wykorzystanie różnych mediów, takich jak teksty literackie, wiersze i obrazy, aby wzbudzić zainteresowanie uczniów i zwiększyć ich zaangażowanie w temat. Można również wykorzystać technologię, taką jak projektor multimedialny czy tablica interaktywna, aby bardziej interaktywnie przedstawić materiał i wzbogacić lekcję o elementy wizualne.

W rezultacie, scenariusz lekcji porównania oferuje wiele możliwości do twórczego uczenia się i aktywnego uczestnictwa uczniów. Dzięki zastosowaniu różnych strategii nauczania, dostosowywaniu lekcji do indywidualnych potrzeb uczniów i wykorzystaniu różnorodnych mediów, można osiągnąć znaczący postęp w zrozumieniu i zastosowaniu pojęcia porównania.

Wniosek

Podsumowując lekcję o porównaniu, możemy stwierdzić, że jest to niezwykle istotne narzędzie do rozwijania umiejętności językowych i kreatywnego myślenia uczniów. Dzięki poznaniu definicji porównania i jego zastosowania w różnych kontekstach, uczniowie lepiej rozumieją teksty i potrafią budować własne wypowiedzi.

Wnioskiem z lekcji jest to, że porównanie jest nie tylko ważnym środkiem stylistycznym, znajdującym zastosowanie w poezji i literaturze, ale również w codziennym języku potocznym. Używanie porównań pomaga w wyrażaniu się w oryginalny sposób i przyciąganiu uwagi odbiorcy.

Wniosek ten podkreśla znaczenie nauki o porównaniu, która umożliwia uczniom rozwijanie swoich umiejętności językowych i poznawczych. Dzięki lekcjom o porównaniu uczniowie mogą wzbogacić swoje słownictwo, doskonalić umiejętność tworzenia obrazowych opisów i budować bardziej sugestywne wypowiedzi.

FAQ

Co to jest porównanie? Zrozumienie pojęcia

Porównanie to zestawienie dwóch przedmiotów lub zjawisk, wskazujące na ich podobieństwo za pomocą słów jak, jakby, na podobieństwo. Porównania mają różne cechy, takie jak budowa, tertium comparationis, figura retoryczna i zastosowanie w języku potocznym i literaturze.

Definicja porównania

Porównanie to dwuczłonowa konstrukcja semantyczna, w której cechy porównywanego przedmiotu lub zjawiska są uwydatnione przez wskazanie na jego podobieństwo do innego przedmiotu lub zjawiska. Ma charakterystyczne wyrażenia używane jako łączniki, takie jak jak, jakby, na podobieństwo.

Budowa porównania

Porównanie składa się z dwóch członów – comparandum, czyli przedmiotu lub zjawiska które jest porównywane, i comparansu, czyli przedmiotu lub zjawiska z którym jest porównywane. Budowa porównania jest prosta, ale kluczowa dla zrozumienia tej figurki retorycznej.

Porównanie jako figura retoryczna

Porównanie jest uznawane za odmianę metafory w retoryce. Jest używane do uwypuklenia wyższości i ważności danej tezy. Porównanie jest jedną z wielu figur retorycznych używanych do wzmacniania przekazu i budzenia skojarzeń.

Porównanie jako środek stylistyczny

Porównanie jest używane jako środek stylistyczny dla stworzenia bardziej sugestywnego i plastycznego obrazu. Jest stosowane zarówno w poezji, jak i w języku potocznym, by wyrazić coś w oryginalny sposób i przyciągnąć uwagę odbiorcy.

Cele lekcji o porównaniu

Celem lekcji o porównaniu jest poznanie definicji porównania, zrozumienie celu jego użycia w tekstach literackich i w języku potocznym. Uczniowie uczą się wyszukiwać porównania w tekście, objaśniać ich znaczenie i tworzyć własne wypowiedzi z zastosowaniem porównań.

Faza przygotowawcza

Nauczyciel rozpoczyna lekcję od prośby do uczniów o zastanowienie się nad najbardziej niezwykłymi kształtami chmur, które widzieli w swoim życiu. Następnie czyta wiersz o porównaniu, który ma za zadanie wzbudzić w uczniach zainteresowanie tematem porównania.

Faza realizacyjna

Uczniowie analizują wiersz, wskazują cechy opisane w tekście i tworzą ilustracje do niego. Następnie otrzymują wyjaśnienie pojęcia porównania i wykonują ćwiczenia w zeszycie.

Faza podsumowująca

Nauczyciel sprawdza, jakie wiadomości uczniowie zapamiętali na temat porównania i podsumowuje treść lekcji. Uczniowie otrzymują zadanie domowe, polegające na wymyśleniu ciekawych porównań z wybranymi wyrazami.

Czas trwania lekcji o porównaniu

Lekcja porównania trwa 2 x 45 minut, zgodnie z planem opisanym w sekcji „Faza przygotowawcza” i „Faza realizacyjna”.

Uwagi do scenariusza lekcji porównania

Scenariusz lekcji porównania został przetestowany w czterech klasach czwartych i przyniósł pozytywne rezultaty. Może być dostosowany do różnych grup uczniów, w tym uczniów obcojęzycznych lub z trudnościami w pisaniu.

Wniosek

Lekcja o porównaniu jest ważna dla rozwijania umiejętności językowych i kreatywnego myślenia uczniów. Poznanie pojęcia porównania i jego zastosowania w różnych kontekstach pomaga w lepszym zrozumieniu tekstu i budowaniu własnej wypowiedzi. Wnioskiem z lekcji jest to, że porównanie jest istotnym środkiem stylistycznym, który można stosować zarówno w poezji, jak i w codziennym języku.