Motokonfigurator kufrów
Dobierz kufer
Dobierz części

TOMTOM kasa wraca 04-2022

 

Regulamin promocji „Kasa Wraca”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Kasa Wraca” (zwanej dalej Promocją) jest Komsa Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Michalczyka 5, 53-633 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: 0000003572 z kapitałem zakładowym w wysokości 1 000 000 zł. w całości wpłaconym i numerem NIP: 897-10-93-468, zwaną dalej Organizatorem.

2. W Promocji „Kasa wraca” mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne – konsumenci, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwane dalej Uczestnikiem. Produkty objęte Promocją to takie, które zostały przeznaczone przez TomTom Polska Sp. z o.o. (zwaną dalej TomTom) z siedzibą w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 94C, 90-550 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi , XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032325, NIP: 5262366006, do sprzedaży na polskim rynku i zostały zakupione w placówce handlowej na terenie Polski w terminie od dnia 01 kwietnia 2022 roku do dnia 15 maja 2022 roku (zwanym dalej Okresem zakupu), w jednym ze sklepów wymienionych przez Organizatora w punkcie 4 „Postanowień ogólnych” Regulaminu promocji „Kasa Wraca”, zwane dalej Produktem. W szczególności do udziału w Promocji i otrzymania w niej nagrody nie uprawnia nabycie egzemplarza produktu, który nie został wprowadzony do obrotu na terytorium Polski przez TomTom, został nabyty zagranicą (np. przez Internet) lub nabyty od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej (np. na aukcji internetowej).

3. Produkty objęte Promocją:
SKU: 1GF0.002.10 EAN: 0636926100328 Description: RIDER 550 WORLD (EMEA) Kwota zwrotu: 150 zł
oraz
SKU: 1GF0.002.11 EAN: 0636926100359 Description: RIDER 550 WORLD PremiumP (EMEA) Kwota zwrotu: 150 zł

4. Lista sklepów objętych Promocją „Kasa wraca” (zwanych dalej Sprzedawcą): lista sklepów i regulamin do pobrania

Zasady Promocji

1. Aby wziąć udział w Promocji „Kasa Wraca” należy dokonać zakupu Produktu objętego promocją zachowując paragon albo fakturę i wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie: www.promocjetomtom.pl. Formularz musi zostać wypełniony i przedłożony w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zakupu Produktu objętego promocją. Rejestracja obejmuje podanie: danych osobowych t.j. imię i nazwisko, aktualnego adresu e-mail, numer polskiego rachunku bankowego, na które nastąpi zwrot oraz numeru seryjnego Produktu objętego promocją i skanu/zdjęcia paragonu lub faktury potwierdzającej zakup Produktu objętego promocją.

2. Wszelkie niekompletne i nieprawidłowe formularze zgłoszeniowe zostaną automatycznie odrzucone, a do Uczestników zostaną wysłane stosowne powiadomienia e-mail. Niekompletne formularze zgłoszeniowe należy uzupełnić i ponownie przesłać w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia. W przeciwnym razie formularz nie zostanie przetworzony. Zgłoszenie jest uznawane za niekompletne w przypadku, gdy spełnia jedno lub więcej spośród następujących kryteriów:
a. Zakupiony produkt nie jest objęty Promocją.
b. Produkt promocyjny został nabyty poza Okresem zakupu.
c. Produkt promocyjny został zwrócony.
d. Produkt promocyjny nie został zakupiony u kwalifikującego się Sprzedawcy.
e. Procedura rejestracji została zakończona po wyznaczonym terminie.
f. W formularzu zgłoszeniowym brakuje jakichkolwiek wymaganych informacji.
g. Nie dostarczono dowodu zakupu lub dostarczony dowód zakupu jest nieważny.
h. Dostarczono nieprawidłowe zdjęcie/kopię dowodu zakupu Produktu objętego promocją.
i. Dostarczono niepełne lub nieprawidłowe dane bankowe.

3. Uczestnik musi postępować zgodnie z opisaną procedurą oraz z warunkami ogólnymi, w tym także stosować się do określonych terminów i wymogów określonych w Regulaminie Promocji „Kasa wraca”. Uczestnicy muszą zakończyć procedurę rejestracji do godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego w dniu 30 maja 2020 roku (zwanym dalej Datą zakończenia rejestracji).

4.Zwrot pieniędzy za zakup Produktu objętego promocją nastąpi najpóźniej w ciągu 28 dni roboczych od Daty zakończenia rejestracji. Wartość zwrotu określa tabela zamieszczona przez Organizatora w punkcie 3 „Postanowień ogólnych” Regulaminu promocji „Kasa Wraca”. Wszystkie osoby, które zakupiły Produkty objęte promocją w okresie jej trwania, są uprawnione do otrzymania zwrotu.

Warunki ogólne

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyrywkowego sprawdzania autentyczności nadsyłanych dowodów zakupu. Pouczenie - Dz.U.1997.88.553 - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Art. 270. § 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

2. W Promocji mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy osiągnęli pełnoletność, z wykluczeniem sprzedawców hurtowych i detalicznych sprzedających dowolne produkty firmy TomTom, pracowników i kontrahentów (lub ich rodzin) firmy TomTom oraz Organizatora lub ich firm stowarzyszonych, przedstawicieli firmy TomTom oraz Organizatora i wszelkich osób zaangażowanych w organizację i zarządzanie Promocją. Promocja dotyczy wyłącznie Produktu promocyjnego zakupionego od uczestniczących w promocji Sprzedawców w oryginalnym opakowaniu. Produkty promocyjne, które nie zostały zakupione od uczestniczącego w promocji Sprzedawcy, np. produkty promocyjne zakupione od sprzedawców produktów innych dostawców (np. eBay, Amazon, ING rentepunten, itp.), nie będą brane pod uwagę i nie są objęte tą Promocją.

3. Firma TomTom i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności (także prawnej) za opóźnione lub mylnie skierowane zgłoszenia rejestracyjne, jak również za nieodczytane korespondencje zwrotne.

4. Uiszczenie podatków stanowi obowiązek Uczestnika. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi przez firmę TomTom i Organizatora w Okresie zakupu.

5. Aby uzyskać dalsze informacje o Promocji, produktach i usługach firmy TomTom należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy TomTom www.tomtom.com/support.

6. Nieskorzystanie z jakichkolwiek praw, uprawnień lub środków przysługujących na mocy Promocji bądź niniejszych warunków ogólnych lub prawa, lub też zwłoka w tym zakresie nie stanowi zrzeczenia się tych praw, uprawnień ani środków. Jeśli firma TomTom lub Organizator zrzekną się dochodzenia praw z tytułu naruszenia któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy, nie będzie to stanowić zrzeczenia się możliwości dochodzenia praw z tytułu późniejszych naruszeń tego samego lub innego postanowienia.

7. W przypadku Promocji mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Zasady składania reklamacji

Reklamacje związane z Promocją można składać w terminie do 14 dni od dnia upływu terminu zwrotu pieniędzy za zakup Produktu objętego promocją, określonego w punkcie 4 „Zasad Promocji” Regulaminu promocji „Kasa wraca”, pisemnie na adres Organizatora lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: e-commerce@komsa.pl. Reklamacje będą rozstrzygane przez Organizatora do 14 dni od dnia otrzymania pisma (decyduje data stempla pocztowego) lub daty otrzymania wiadomości e-mail.

Przetwarzania danych osobowych

1. W związku z prowadzeniem Promocji „Kasa Wraca” zbieramy Państwa dane osobowe i jesteśmy ich administratorem.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Komsa Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Michalczyka 5, 53-633 Wrocław KRS: 0000003572 NIP: 8971093468

3. Cel przetwarzania danych osobowych:
a. marketingowy (wymaga udzielenia zgody) - przesyłania przez administratora informacji o jego ofertach*;
b. realizacji na rzecz Uczestnika zobowiązań wynikających z Regulaminu promocji „Kasa Wraca”**;
c. realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora***.

4. Prawnie uzasadnione interesy administratora:
a. dochodzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych;
b. ustalenie zasadności roszczeń zgłaszanych przez Uczestników.

5. Państwa dane osobowe mogę być przekazywane:
a. TomTom Polska Sp.zo.o., ul. Stefana Żeromskiego 94C, 90-550 Łódź – producent urządzeń biorących udział w Promocji „Kasa Wraca”;
b. organom władzy publicznej upoważnionych na mocy ustawy do otrzymywania takich informacji;
c. w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w celach marketingowych – do podmiotu świadczącego usługi poczty elektronicznej.

6. Czas przechowywania danych osobowych:
a. dane osobowe uczestników Promocji „Kasa Wraca” są przechowywane od momentu ich pozyskania, przez czas trwania promocji, a po jej zakończeniu - do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora i uczestników związanych z promocją;
b. danych uzyskane w celach marketingowych przechowywane będą do momentu jej cofnięcia uprzednio udzielonej zgody.

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, może w każdym momencie zostać wycofana. Nie ma to wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Uczestnik ma prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu. W tym celu należy skontaktować się z administratorem poprzez przesłanie wiadomość na adres email: iod@komsa.pl.

9. Uczestnik ma prawo wystąpić do administratora z żądaniem poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

10. Każdy Uczestnik, w razie uznania, że jego dane osobowe są przez administratora przetwarzane niezgodnie z prawem może ten fakt zgłosić w formie skargi do organu nadzorczego.

11. Brak podania danych osobowych uniemożliwia realizację uprawnień wynikających z Regulaminu promocji „Kasa Wraca”.

12. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz w celu przesyłania ofert handlowych nie jest warunkiem udziału w Promocji.

13. Firma TomTom i Organizator szanują prywatność Uczestników i dbają o to, aby wszystkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z polityką prywatności firmy TomTom i Organizatora. Szczegóły znajdują się na stronach: www.tomtom.com/legal/privacy/ oraz do Organizatora na adres: www.upun.pl/regulamin/

14. Uczestnicy mają prawo do uzyskania informacji o swoich danych, a jeśli zajdzie taka potrzeba, również do sprostowania lub usunięcia swoich danych przechowywanych przez firmę TomTom oraz Organizatora. Tego typu prośby należy kierować do firmy TomTom na adres: kontakt@tomtom-fam.com oraz biuro@upun.pl

* Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników w celu marketingowym - przesyłania przez administratora informacji o jego ofertach jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE L 119/1 z dnia 04 maja 2016 r., dalej: "RODO"). ** Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu realizacji na rzecz uczestników zobowiązań wynikających z regulaminu promocji „Kasa Wraca” jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. *** Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixelpixelpixel